Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda

Az óvodáról

A Brunszvik Teréz Sport Tagóvodában a 2018-2019. nevelési évtől a 2019-2020. nevelési év végéig az "EFOP-3.1.5-16-2016-0001 – A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" kiemelt projekt támogatásával valósul meg.

1978-ban a Vologda lakótelepen épült, hat csoporttal működik, jól felszerelt tornaszobával rendelkezik. 2014-ben megvalósult az épület teljes körű felújítása.

2018.09.01-től a tagintézmény sport óvodai feladatokat is ellát.

Az intézményi nevelőmunka célja: az életkori és egyéni sajátosságokat, valamint az eltérő fejlődési ütemet figyelembe véve a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése.

Az óvodai dolgozók nevelőmunkájának szemléletét meghatározza: a gyermekek szeretete, feltétel nélküli elfogadása. Az egészséges életvitel megalapozása, környezetük ápolása, védelme. A tehetséggondozás, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, differenciált mozgásfejlesztés. A prevenció a fejlesztőmunka minden területén, valamint egyéni korrekció, hátránykompenzáció. A családi és közösségi identitás erősítése, hagyományok ápolása. Az egyenrangú partneri kapcsolat kialakítása, esélyegyenlőség megteremtése.

Az épület helyet biztosít logopédiai fejlesztésre. A logopédus az intézménybe járó gyermekek fejlesztésén túl a körzeti feladatokat is ellátja.

Minden csoport külön udvarrésszel rendelkezik. Az udvaron gazdag szabadtéri foglalkozásra is lehetőséget biztosítanak az óvodapedagógusok.

2011-ben az intézmény elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett „Zöld Óvoda” címet.

A nevelőtestület a gyermekek érzelmi életének kiteljesítésével, kedvező érzelmi hatások megteremtésével neveli a gyermekeket szeretetre, a felnőttek tiszteletére, a társak megbecsülésére, fejlesztve szociális érzékenységüket, a társas kapcsolatok iránti igényüket.

Brunszvik Teréz Sport Tagóvoda

3525 Miskolc, Mátyás Király utca 17.

Tel.: 46/509-622, 46/509-623

E-mail: ovibrunszvik@gmail.com

Miskolci József Úti Óvoda